Procedury lekcyjne i inne

  

PROCEDURY LEKCYJNE

1.   Wejście do klasy

 1. uczniowie ustawiają się przed klasą,
 2. nauczyciel otwiera klasę,
 3. wszyscy wchodzą do klasy, stoją przy ławkach i następuje przywitanie,
 4. uczniowie przygotowują się do lekcji,
 5. nauczyciel sprawdza listę obecności,
 6. uczeń spóźniony usprawiedliwia się i siada w ławce.

2.   Zachowanie w czasie lekcji

a)   uczeń odpowiada z ławki siedząc lub stojąc chyba, że istnieje powód do wezwania go do tablicy lub mapy,

b)   nie je, nie żuje gumy, nie pije,

c)   nie trzyma na ławce butelek, ciastek itp.,

d)   jeżeli do klasy wchodzi osoba dorosła – wszyscy wstają, ponownie siadają na polecenie nauczyciela.

3.   Zakończenie lekcji

a)    lekcja kończy się na wyraźny sygnał nauczyciela,

b)    klasa jest zobowiązana pozostawić po sobie porządek, odpowiadają za to wszyscy uczniowie, a kontrolują dyżurni.

      Pracownie przedmiotowe, biblioteka szkolna, centrum informacji multimedialnej, świetlica szkolna, sala gimnastyczna:

 

szczegółowe zasady zachowania w tych pomieszczeniach określają odrębne regulaminy wywieszone w tych pomieszczeniach i dokładnie omówione z uczniami.

 

INNE WAŻNE USTALENIA:

a)    w czasie zajęć uczniowie nie mogą opuszczać klasy i terenu szkoły,

b)    w przypadku konieczności skorzystania przez ucznia z toalety, nauczyciel odnotowuje ten fakt w zeszycie wychowawcy,

c)    w czasie przerw ( poza sezonem jesienno- zimowym) o ile pozwala pogoda, uczniowie mogą przebywać na placu szkolnym pod opieką nauczycieli dyżurujących,

d)    uczniowie mają prawo korzystania z pomieszczeń szkolnych tylko pod opieką nauczyciela,

e)    zasady korzystania z boiska szkolnego określa odrębny regulamin.

            PROCEDURY INNE NIŻ LEKCYJNE

1.   Usprawiedliwienia i zwolnienia, zawiadomienia, stany nagłe, podawanie leków.

a)     Usprawiedliwienia nieobecności dokonują pisemnie lub osobiście rodzice/opiekunowie zgodnie z regulaminem usprawiedliwiania uczniów.

b)    W przypadku choroby ucznia lub jego złego samopoczucia i konieczności jego powrotu do domu, nauczyciel powiadamia pielęgniarkę lub sekretarza szkoły o konieczności powiadomienia rodziców. Po zawiadomieniu rodziców muszą oni odebrać ucznia osobiście, chyba, że zadecydują inaczej.

c)    W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, dyrektor szkoły, wytypowany przez niego nauczyciel lub pielęgniarka zobowiązani są do udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania karetki pogotowia ratunkowego. Jednocześnie obowiązkiem tych osób jest powiadomienie rodziców lub prawnych opiekunów.

d)    W odniesieniu do ucznia z chorobą przewlekłą, kiedy występuje konieczność stałego podawania mu leków, rodzice zobowiązani są do przedłożenia informacji:

- na jaką chorobę dziecko choruje;

-jakie leki na zlecenie lekarza zażywa( nazwa leku, dawkowanie)

Konieczne jest dołączenie zlecenia lekarskiego oraz pisemnego upoważnienia pielęgniarce do podawania dziecku leków. W czasie nieobecności pielęgniarki, czynności te mogą wykonać inne osoby( nauczyciel, rodzic), jeżeli zostały poinstruowane w tym zakresie. Osoby te muszą wyrazić na to zgodę, zaś posiadanie wykształcenia medycznego nie jest wymagane. Delegowanie przez rodziców uprawnień do wykonywania czynności związanych z opieką nad dzieckiem oraz zgoda pracownika szkoły winny mieć formę umowy pisemnej.

2.   Strój szkolny

a.   uczniowie do szkoły chodzą ubrani schludnie i estetycznie,

b.   w dni uroczyste uczniowie przychodzą w stroju galowym,

c.   w szkole nie jest dozwolony makijaż, farbowanie włosów, długie i malowane paznokcie,

d.   dozwolona jest skromna biżuteria,

e.   przed wejściem do sali gimnastycznej uczniowie,

      obowiązkowo zmieniają obuwie i strój na sportowy,

f.    na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia,

g.   kurtki, nakrycia głowy oraz obuwie uczniowie zostawiają w szatni szkolnej .

3.   Kultura zachowania

a)    uczeń  kulturalnie wita się i żegna z pracownikami szkoły,

b)    nie używa wulgaryzmów, nie jest agresywny,

c)    w stołówce  je najładniej jak potrafi i nie hałasuje,

d)        nie przynosi do szkoły żadnych niebezpiecznych przedmiotów,

e)        w szkole  nie korzysta z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.

4.       NAGRODY I KARY

 1. Nagrody

a)     za szczególne osiągnięcia lub wzorową postawę uczeń może otrzymać       pochwałę na forum klasy, a następnie na forum szkoły.

b)    uczeń może otrzymać dyplom lub nagrodę rzeczową.

       

         2.   Kary

a)    za szkody wyrządzone umyślnie przez ucznia odpowiadają rodzice,

b)    o ile jest to możliwe, uczeń musi sam je usunąć,

e)    za łamanie regulaminu uczeń może zostać ukarany poprzez: upomnienie ustne lub pisemne, naganę na forum klasy lub szkoły, wezwanie do szkoły rodziców, ograniczenie  udziału w imprezie , zawieszenie w prawach ucznia, zawiadomienie sądu rodzinnego i policji.

            REGULAMIN KORZYSTANIA Z SZATNI SZKOLNEJ

 

 

 1. W szkole znajduje się szatnia szkolna z indywidualnymi szafkami z których korzystają uczniowie wg przydziału.
 2.  Każdy uczeń posiada indywidualny kluczyk, za który odpowiada.
 3. W przypadku zagubienia kluczyka, uczeń zgłasza ten fakt w sekretariacie szkoły. Woźny szkoły dorabia zagubiony klucz ( cena dorobienia 10 zł).
 4. Otwarcie szatni następuje o godzinie 6.45 .
 5. Szatnię otwiera i zamyka osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły.
 6. W szatni dyżur pełni osoba wyznaczone przez dyrektora.
 7. Uczniowie po przybyciu do szkoły są zobowiązani do natychmiastowej zmiany obuwia i zdjęcia okrycia wierzchniego.
 8. Uczeń po zakończeniu zajęć odbiera z szatni obuwie i odzież wierzchnią, którą ubiera na holu (w zasięgu kamery monitoringu wizyjnego) i sprawdza zamknięcie szafki.
 9. Wyjście ze szkoły całej klasy podczas godzin lekcyjnych i korzystanie z szatni szkolnej w tym czasie odbywa się w obecności nauczyciela. 
 10. Uczniowie korzystający z szatni szkolnej zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników obsługujących szatnię jak również nauczycieli. 
 11. Uczniowie zobowiązani są do utrzymywania czystości w swoich szafkach i na terenie całej szatni.
 12. Na okres przerwy feryjnej i wakacje uczniowie zabierają wszystkie rzeczy z szafek i zostawiają je otwarte.
 13. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez uczniów poza szafkami.
 14. W przypadku zaginięcia odzieży bądź butów w szatni szkolnej postępujemy zgodnie z procedurami postępowania w przypadku kradzieży.

  

 

REGULAMIN POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZGŁOSZENIA KRADZIEŻY Z SZATNI SZKOLNEJ

 1. O fakcie kradzieży uczeń powiadamia osobę sprawującą opiekę nad szatnią szkolną a następnie wychowawcę klasy.
 2. Wychowawca klasy podejmuje działania by wyjaśnić czy kradzież faktycznie miała miejsce:

a)    rozmowa z osobą sprawującą opiekę nad szatnią szkolną,

b)    rozmowa z uczniem,

c)    rozmowa z uczniami z klasy,

d)    sprawdzenie nagrania z monitoringu.

       

         3.  Po stwierdzeniu, że kradzież miała miejsce zostaje zawiadomiony dyrektor szkoły.

         4. Wychowawca zawiadamia o kradzieży rodziców ucznia.

         5. Dyrektor szkoły powiadamia Policję, która zgodnie z własnymi procedurami bada sprawę.

         6. W przypadku nie stwierdzenia przez Policję osoby winnej kradzieży zostaje powołany zespół wychowawczy, który na pisemny wniosek rodziców może wydać decyzję o pokryciu kosztów skradzionej rzeczy (sytuacja taka może mieć miejsce tylko w uzasadnionych przypadkach np. ciężkiej sytuacji materialnej rodziny).