Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

Deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp13raciborz.szkolnastrona.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2009-10-14.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-01-25.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Strona Internetowa częściowo spełnia wymagania określone w ustawie:

  • Zawiera pełne dane kontaktowe oraz dostęp do BIP
  • wprowadzono wysoce intuicyjny sposób nawigowania
  • wprowadzono mechanizm powiększania i pomniejszania czcionki
  • wprowdzono deklarację dostępności

Niezgodności:

  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
  • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Deklarację sporządzono dnia: 2021-01-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Ryszarda Mertuszka, e-mail: sp13raciborz@poczta.onet.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324153324. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Przejście dla pieszych: znaki pionowe i poziome, bariery ochronne. Dojście do budynku: powierzchnia chodnika - kostka brukowa antypoślizgowa o gładkiej powierzchni. Ogrodzenie: przęsła przemysłowe o wysokości 2,1 m bez ostrych elementów; brama wjazdowa 3,8m, furtka 0,8 m. Wejście do budynku: schody główne antypoślizgowe, podjazd z barierą dla niepełnosprawnych 1m z prawej strony. Drzwi wejściowe przeszklone 0,96m zniwelowane z podłogą, wyposażone w samozamykacz z klamką kontrastujące kolorem z podłogą. Przy drzwiach z lewej strony na wysokości 1,3m bramofon - kontakt audio, dźwiękowe potwierdzenie otwarcia drzwi. Wejście oświetlone, monitoring wizyjny. Korytarz główny oświetlony, 6 schodów antypoślizgowych, z lewej strony platforma dla niepełnosprawnych. Obsługa klienta - sekretariat na parterze, drzwi 0,9m bez progu. Bez oznaczeń symbolicznych. Komunikacja pozioma: szerokość ciągów 2,1m, posadzka gładka bez progów. Komunikacja pionowa: schody - brak dostępu dla niepełnosprawnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na szkolnym parkingu nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnie uzasadnionych ograniczeniach

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

W szkole nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.