Procedura przebywania Rodziców, innych osób trzecich na terenie szkoły

Procedura przebywania Rodziców, innych osób trzecich

na terenie Szkoły Podstawowej nr 13

w Raciborzu

 

Podstawa Prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31.12.2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

 

Mając na uwadze troskę o bezpieczeństwo Uczniów

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 13 im. Stanisława Staszica w Raciborzu

 wprowadza zasady przebywania na terenie szkoły:

 

 1. Zasady określone w niniejszym regulaminie dotyczą wejścia i przebywania na terenie szkoły, w godz. 6.45 – 16.30.
 2. Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, a wchodzi na jej teren, jest osobą trzecią.
 3. Na teren szkoły można wchodzić tylko wejściem głównym.
 4. Rodzice i inne osoby trzecie mogą odprowadzić dzieci tylko do wyznaczonego miejsca w szatni.
 5. Osoba wchodząca na teren szkoły nie może zakłócać toku pracy szkoły.
 6. Zabrania się jeżdżenia wózkami dziecięcymi po korytarzach szkolnych.
 7. Przed pierwszą lekcją Uczniowie zbierają się przed salą lekcyjną (nadzór nauczycieli pełniących dyżury rozpoczyna się od godziny 7.45)
 8. Rodzice / prawni opiekunowie i inni opiekunowie, którym rodzice powierzyli opiekę nad swoim dzieckiem, po przyprowadzeniu dziecka do szatni niezwłocznie opuszczają teren szkoły.
 9. Okres adaptacyjny dla uczniów klas 1 trwa do końca września, w tym czasie rodzice mogą przebywać w szkole do czasu kiedy dziecko rozpocznie zajęcia (po dzwonku na pierwszą lekcję dziecka, rodzic ma obowiązek opuścić teren szkoły).
 10. Na terenie szatni znajduje się nauczyciel dyżurujący, a przy wejściu głównym pracownik obsługi.
 11. Zabrania się rodzicom w czasie trwania zajęć lekcyjnych przebywania na korytarzach szkolnych oraz wchodzenia do sal lekcyjnych, kiedy odbywają się w nich zajęcia.
 12. Zabrania się przeszkadzania i  proszenia o rozmowę z nauczycielem podczas trwania lekcji czy innych zajęć oraz w czasie przerw, gdy nauczyciel pełni dyżur na korytarzu.
 13. Rodzice mają prawo do indywidualnych spotkań z nauczycielami w czasie wyznaczonych dyżurów nauczycielskich (harmonogram dyżurów nauczycieli znajduje się na stronie internetowej szkoły i tablicy ogłoszeń przy wejściu głównym).
 14. Rodzice mają prawo do spotkań z nauczycielami w innym terminie po wcześniejszym umówieniu się z nauczycielem.
 15. Rodzice / prawni opiekunowie lub inni opiekunowie, którym rodzice powierzyli opiekę nad swoim dzieckiem (na piśmie), mogą wejść do świetlicy szkolnej w celu odebrania dziecka oczekującego tam po skończonych lekcjach.
 16. Podczas imprez klasowych i szkolnych, rodzice mogą przebywać na terenie szkoły, w wyznaczonych miejscach.
 17. W czasie zajęć prowadzonych na basenie rodzice i opiekunowie mogą przebywać tylko w wyznaczonych przez nauczyciela miejscach.
 18. Powyższa procedura obowiązuje od 10 września 2018 roku.