Harmonogram spotkań z rodzicami

 w roku szkolnym 2020/2021

 

Data zebrania 

Proponowana tematyka 

7 września godz.16.30 I - IV; 

                  godz.17.30 V - VIII 

Wybory do Rad Oddziałowych, zasady oceniania, sprawy bieżące 

9 września godz. 17.00 

Rada Rodziców - wybory, sprawy bieżące, opiniowanie programu wychowawczo- profilaktycznego 

7 października godz. 17.00 – 18.00 

Konsultacje dla rodziców 

12 listopada godz. 17.00 – 18.00 

Konsultacje dla rodziców 

16 listopada  godz. 17.00 

Rada Rodziców / sprawy bieżące / 

14 grudnia godz.16.30 I - IV; 

                  godz.17.30 V - VIII 

Informacja o ocenach niedostatecznych, sprawy bieżące 

28 stycznia godz. 16.30 I - IV 

                   godz. 17.30 V - VIII 

Zebrania śródroczne 

17 marca godz. 17.00 

Rada rodziców - zakończenie roku, nagrody, festyn (???) 

17 marca godz. 17.00 – 18.00 

Konsultacje dla rodziców 

21 kwietnia godz. 17.00 – 18.00 

 

godz. 17.30 klasy VIII 

 

Konsultacje dla rodziców 

 

Procedura egzaminu ósmoklasisty, rekrutacja do szkół średnich 

20 maja godz. 16.30 kl. I - IV;  

              godz. 17.30 kl. V - VIII 

Wyniki nauczania, przewidywane oceny końcowe z zajęć edukacyjnych i zachowania, zakończenie roku, komers kl. VIII 

 

 

 

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu  prosi o uiszczanie składek bezpośrednio na konto Rady Rodziców 

 

BS o/Racibórz       63 8475 0006 3001 0015 2594 0001

 

W tytule przelewu proszę umieścić: imię i nazwisko ucznia,  klasa.