Biblioteka szkolna

Zapraszamy uczniów do biblioteki szkolnej. Każda klasa bierze udział w konkursie czytelniczym.
Najlepsi czytelnicy są nagradzani na koniec roku szkolnego.

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2021/2022

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

  8:00 - 15:45

  7:45 -14:00

8:00 -14:00

 

7:45 -14:00

7:45 - 8:00
8:45 - 12:00

Telefon kontaktowy biblioteki: 883 540 408

 

Załącznik do regulaminu głównego biblioteki

 

REGULACJE PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19

 

Załącznik do regulaminu głównego biblioteki

REGULACJE PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19

I. ZASADY OGÓLNE

 

1.Procedura zachowania bezpieczeństwa i zasad funkcjonowania biblioteki w trakcie epidemiiCOVID-19 określa warunki i zasady obsługi użytkowników biblioteki, zasady udostępniania i zwrotów zbiorów bibliotecznych, podręczników oraz innych czynności związanych z obsługą czytelników i zachowania ciągłości pracy biblioteki.

 2.Procedura obowiązuje wszystkich użytkowników: uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.

3.W związku z pandemią Covid-19 biblioteka funkcjonuje w ograniczonym zakresie, w pełnym wymiarze godzinowym dostosowanym do potrzeb czytelników.

4.Bibliotekarz powinien przebywać w bibliotece szkolnej w rękawiczkach.  Nie ma obowiązku zakładania maseczki jako osłony nosa  i ust, jednak może nakładać maseczkę lub przyłbicę podczas wykonywania obowiązków. Bibliotekarza oddziela od osób w wypożyczających / zwracających ochronna płyta z plexi przymocowana do stolika ustawionego w drzwiach biblioteki.

5.Należy zachować bezpieczną odległość od rozmówcy i współpracowników (minimum 1,5 m).

6.Zaleca się jak najczęstsze wietrzenie pomieszczeń, regularne czyszczenie powierzchni wspólnych, z którymi styka się pracownik  i użytkownicy, np. klamki drzwi wejściowe, poręcze, blaty, oparcia krzeseł.

7. W celu umożliwienia przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego należy nie przekraczać wyznaczonych linii na podłodze korytarza przed biblioteką.

8.Uczniowie nie korzystają z wolnego dostępu do zbiorów, nie przebywają  w bibliotece, książki podaje bibliotekarz w miejscu wyznaczonym.  

9. Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze zbiorów bibliotecznych na miejscu.

10.Zawieszone do odwołania jest korzystanie ze Centrum Informacji Multimedialnej.

11. Obsługa czytelnika powinna być ograniczona do minimum, zgodnie
z obowiązującymi zasadami należy zachowywać dystans społeczny – nie należy tworzyć skupisk, także w oczekiwaniu na wypożyczanie/zwrot przy wejściu do biblioteki.

12.W pomieszczeniu biblioteki nie odbywają się żadne zajęcia lekcyjne.

13. W bibliotece może przebywać wyłącznie pracownik biblioteki lub osoba odpowiedzialna za dezynfekcje pomieszczenia.

14.W przypadku pojawienia się stwierdzonego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 wśród pracowników mających kontakt ze zbiorami, konieczne jest zachowanie kwarantanny i wyłączenie z użytkowania tej części zbiorów, z którymi pracownik miał kontakt.

 

II. REALIZACJA WYPOŻYCZANIA/ZWRACANIA KSIĄŻEK PRZEZ NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

1. Uczeń jednorazowo może wypożyczyć dwie książki, w tym jedną lekturę na okres maksymalne 14 dni. Książek nie należy zwracać w dniu wypożyczenia. Nie wolno wymieniać się książkami lub podręcznikami!

2. Wyjaśnienia spraw dotyczących wypożyczeń należy kierować na adres mailowy: bibliotekasp13raciborz@gmail.com lub poprzez e-dziennik.

 3.Po przyjęciu książek od czytelnika każdorazowo dezynfekowany jest blat, na którym leżały książki.

4. Przyjęte książki powinny zostać odłożone do pudła. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania  do czasu zakończenia kwarantanny (2 dni), aby odizolować i ograniczyć dostęp  do tego miejsca tylko dla uprawnionych osób – pracowników biblioteki – należy odpowiednio oznaczyć to miejsce. W dalszym ciągu przy kontakcie z egzemplarzami należy stosować rękawiczki.

5. Należy wspólnie z nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej oraz nauczycielami języka polskiego ustalić harmonogram wypożyczeń omawianych lektur
z uwzględnieniem 2 dniowej kwarantanny książek. Nie jest możliwe przekazywanie książek pomiędzy oddziałami klasowymi.

 III. ROZWIĄZANIA ORGANIZACYJNE I PRAKTYCZNE ODNOŚNIE PODRĘCZIKÓW

 1. Nauczyciel bibliotekarz ustala z dyrektorem szkoły i wychowawcą klasy zasady zwrotu książek i podręczników oraz terminy ich oddania do biblioteki szkolnej.

 2. Wychowawca powiadamia rodziców przez dziennik elektroniczny lub inne kanały kontaktu o terminach zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach zapłacenia za zniszczone egzemplarze.

 3. Uczniowie zwracają podręczniki w kompletach.

 4. Z podręczników należy usunąć foliowe okładki które nie są przyklejone na stałe, zapisane ołówkiem notatki, zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki - wyprostowane pogięte kartki, sklejone rozdarcia.

5. Podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani do zwrotów kosztow zakupu podrecznika.

 6. W szkole będzie wyznaczone miejsce, w którym będą zwracane podręczniki.

 7. Złożone podręczniki oznaczamy datą, w której zostały przyjęte. Ułatwi to prace związane z zalecanym terminem przechowywania zbiorów  w kwarantannie, a następnie ich udostępniania.

8.Osoby dokonujące zwrotu książek muszą być poinformowane  o określonym sposobie przekazania zbiorów .

9. Podręczniki przyniesione przez ucznia, zapakowane w reklamówkach muszą być opisane na zewnątrz: imię, nazwisko ucznia, klasa, numery inwentarzowe podręczników.

10.Podręczniki przynoszone są do szkoły, a zwrot potwierdzony jest podpisem opiekuna/ucznia na liście.

11. Podręczniki następnie są odkładane w sposób wskazany przez nauczyciela bibliotekarza
w określonym miejscu.  Po upływie kwarantanny nauczyciel bibliotekarz dokonuje oceny stanu technicznego zwróconych podręczników.

12. W sytuacji stwierdzenia zniszczenia rodzic zobowiązany jest do zwrotu kosztów zakupu zniszczonego/zagubionego podręcznika o czym zostanie poinformowany telefonicznie lub za pomocą innych narzędzi komunikacji.

IV.Postępowanie w przypadku zgubienia, zniszczenia podręcznika lub materiałów edukacyjnych.

 

1. Przez zniszczenie podręcznika lub materiałów edukacyjnych rozumie się umyślne lub spowodowane przez zaniedbanie użytkownika poplamienie, trwałe zabrudzenie, porysowanie lub popisanie, połamanie lub rozerwanie, wyrwanie i zagubienie kartek oraz inne uszkodzenia fizyczne, które pomniejszają wartość użytkową podręcznika lub materiałów edukacyjnych i uniemożliwiają pełne z nich korzystanie.

 2. Rodzic/opiekun prawny ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia, zniszczenia czy też zagubienie wypożyczonych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 3. W przypadku zniszczenia lub zagubienie podręcznika szkoła żąda zwrotu kosztów zakupu danego podręcznika. W 1 roku użytkowania podręcznika – 100% kosztów, w 2 roku – 67%, w 3 roku – 33%. Kwotę wykazaną w wezwaniu do zapłaty należy wpłacić na konto szkoły w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania. Informację o zniszczeniu bądź zagubieniu podręcznika należy zgłosić wychowawcy klasy który przekazuje zbiorczą listę uczniów wraz z adnotacją jakie podręczniki uległy zniszczeniu/zagubieniu bibliotece szkolnej. W  oparciu o podane dane zostają przygotowane indywidulane wezwania do zapłaty. Potwierdzenie dokonania wpłaty należy dostarczyć do biblioteki szkolnej.

 

 

Nauczyciel bibliotekarz:

Ewelina Draus

 

 

Artykuły