do / make

Czasowniki to do oraz to make można przetłumaczyć na język polski jako „robić, wykonywać, czynić”. W języku angielskim nie można zazwyczaj używać ich zamiennie, występują one w różnych kontekstach. Czasownik to do ma znaczenie nieco bardziej ogólne, zaś to make oznacza „robić coś z czegoś, tworzyć”:

Nie ma jasnych reguł na użycie tych czasowników. Zazwyczaj występują w stałych zwrotach:

to make

make a phone call (zatelefonować)
make dinner (zrobić kolację)
make a noise (hałasować)
make a mistake (popełnić błąd)
make a lot of money (zarobić dużo pieniędzy)
make sense (mieć sens)
make war (prowadzić wojnę)
make somebody angry (zezłościć kogoś)
make a choice (dokonać wyboru)
make an appointment (umówić się)
make progress (robić postępy)
make an offer (złożyć ofertę)
make a decision (podjąć decyzję)
make a profit (osiągnąć zysk)
make a promise (złożyć obietnicę)
make the bed (posłać łóżko)
make an attempt (spróbować)
make an excuse (tłumaczyć się)
make a go of something (spróbować osiągnąć sukces)
make a suggestion (zasugerować)
make an exception (zrobić wyjątek)
make trouble (sprawić kłopot)
make a mess (zrobić bałagan)

to do

do a job (wykonywać pracę)
do a degree in something (zdobyć stopień naukowy w danej dziedzinie)
do a lot of good (czynić wiele dobrego)
do an exercise (robić ćwiczenie)
do your duty (spełnić swój obowiązek)
do damage (wyrządzić szkodę)
do a favour (wyświadczyć przysługę)
do one’s best (dołożyć wszelkich starań)
do homework (odrabiać pracę domową)
do business (robić interesy)
do harm (krzywdzić)
do research (prowadzić badania naukowe)
do shopping (robić zakupy)
do sport (uprawiać sport)
do one’s hair (uczesać się)
do justice to somebody (oddać komuś sprawiedliwość)