Matematyka po angielsku.

1. 1/3 - one third
2. 16 stopni Celsjusza - sixteen degrees Celsius
3. 25% - twenty-five per cent
4. ¾ - three fourths
5. jedna czwarta ¼ - a quarter / one quarter
6. kąt 30 stopni - thirty degree angle
7. koło – circle
8. Kula – sphere
9. kwadrat – square
10. linia ciagła - solid Line
11. linia falowana – wavy line
12. linia kropkowana - dotted Line
13. linia krzywa - curved Line
14. linia pionowa - vertical Line
15. linia pozioma - horizontal Line
16. linia prosta – straight
17. linia przerywana - broken Line
18. linia ukośna - diagonal Line
19. minus – minus
20. obwód – circumference
21. pięciokąt – pentagon
22. piramida – pyramid
23. plus – plus
24. podzielony – divided
25. połowa ½ - a half / one half
26. pomnożony – multiplied
27. półkole – semicircle
28. półkula – hemisphere
29. Promień – radius
30. prostokąt – rectangle
31. prostopadła – perpendicular
32. przecięte – intersecting
33. równa się – equals
34. równoległa – paralel
35. Stożek – cone
36. Sześcian – cube
37. Średnica – diameter
38. trójkąt – triangle
39. trójkąt prostokątny - right-angled triangle
40. trójkąt rozwartokątny - obtuse-angled triangle
41. trójkąt równoboczny - equilateral triangle
42. trójkąt równoramienny - isosceles triangle
43. w nawiasie - in brackets
44. Wklęsły – concave
45. wprost proporcjonalny - directly proportional
46. Wypukły – convex
47. x mniejsze równe 0 - x is less than or equal 0
48. x wieksze równe 0 - x is greather than or equal 0
49. zaokraglone na jednym końcu - rounded at the one end
50. zaostrzone na jednym końcu - pointed at the one end

Czworokąt - Quadrilateral
Elipsa - Ellipse
Graniastosłup - Prism
Koło - Circle
Kwadrat - Square
Okrąg - Circle
Ostrosłup - Pyramid
Prostokąt - Rectangle
Pięciokąt - Pentagon
Pięciokąt foremny - Pentagon

Romb - Rhombus
Równoległobok - Parallelogram
Sześciokąt - Hexagon
Sześciokąt foremny - Hexahedron
Sześcian - Cube
Stożek - Cone
Trójkąt - Triangle
Trójkąt równoboczny - Equila-teral triangle
Trójkąt nierównoboczny - Scalene triangle
Trójkąt prostokątny - Right-angled triangle
Trójkąt ostrokątny - Acute-angled triangle
Trapez - Trapezium
Wielokąt gwiaździsty - Star polygon
Wielokąt foremny - Regular polygon
Walec - Cylinder

count - policz; obliczenie, rachunek
number (s) - liczba (-y), cyfra (-y)
odd numbers - liczby nieparzyste
even numbers - liczby parzyste
missing numbers - brakujące cyfry/ liczby
digit  - cyfra
one digit number - jednocyfrowa liczba
two digit number - dwycyfrowa liczba
Arabic numerals - cyfry arabskie (1,2,3, 28, 115 ...)
Roman numerals - cyfry rzymskie (I, II, III, IV, IX  ....)

+
sum - suma, wynik, kwota
add - dodawać, dodaj
addition - dodawanie

-
difference - róznica
subtract - odejmować
subtraction - odejmowanie

x
multiply - pomnóż, mnożyć
multiplication - mnożenie

:
divide - podziel, dzielić
divide by - podziel przez
division - dzielenie
divisor - dzielnik
quotient - iloraz, współczynnik


fraction (s) - ułamek (-i)
decimal - dziesiętny
units of length - jednostki długości
units of weight - jednostki wagi
metric units - jednostki miary
fill in - wpisać, wypełnić
convert - przekształć, zmień, odwróć
compare - porównaj
chart - wykres, diagram, schemat, plan, szkic, tablica