Czasowniki nieregularne

BEZOKOLICZNIK

SIMPLE PAST

IMIESŁÓW BIERNY

TŁUMACZENIE

arise

arose

arisen

powstawać

awake

awoke

awoken

budzić

be

was/ were

been

być

bear

bore

borne

(z)nosić; rodzić

beat

beat

beaten

bić, uderzać

become

became

become

stawać się, zostawać

begin

began

begun

zaczynać, rozpoczynać

bite

bit

bitten

gryźć

blow

blew

blown

wiać, dmuchać

break

broke

broken

łamać

bring

brought

brought

przynosić

build

built

built

budować

burn

burnt

burnt

palić (się); parzyć

buy

bought

bought

kupować

catch

caught

caught

chwytać; łapać

choose

chose

chosen

wybierać

come

came

come

przychodzić, przybywać

cost

cost

cost

kosztować (o towarze)

cut

cut

cut

ciąć

dig

dug

dug

kopać

do

did

done

robić, wykonywać

draw

drew

drawn

rysować; (wy)ciągnąć

dream

dreamt

dreamt

śnić, marzyć

drink

drank

drunk

pić

drive

drove

driven

kierować, prowadzić pojazd

eat

ate

eaten

jeść

fall

fell

fallen

spadać, upadać

feel

felt

felt

czuć (się)

fight

fought

fought

walczyć

find

found

found

znaleźć

fly

flew

flown

latać

forbid

forbade

forbidden

zakazać, zabraniać

forget

forgot

forgotten

zapominać

forgive

forgave

forgiven

wybaczać

get

got

got

dostawać, otrzymać

give

gave

given

dawać

go

went

gone

iść, jechać

grow

grew

grown

rosnąć, uprawiać, hodować

hang

hung

hung

wieszać

have

had

had

mieć

hear

heard

heard

słyszeć

hide

hid

hidden

ukrywać, chować

hit

hit

hit

uderzać

hold

held

held

trzymać

hurt

hurt

hurt

ranić

keep

kept

kept

trzymać

know

knew

known

wiedzieć, znać

learn

learnt

learnt

uczyć (się)

leave

left

left

opuszczać, wyjeżdżać

lend

lent

lent

pożyczać

let

let

let

pozwalać

lose

lost

lost

tracić, gubić

make

made

made

robić, wykonywać

mean

meant

meant

mieć na myśli, znaczyć

meet

met

met

spotykać, poznawać

mistake

mistook

mistaken

mylić się

misunderstand

misunderstood

misunderstood

nie zrozumieć

overcome

overcame

overcome

pokonywać, przezwyciężać

pay

paid

paid

płacić

put

put

put

kłaść, położyć

read

read

read

czytać

ride

rode

ridden

jeździć

ring

rang

rung

dzwonić

run

ran

run

biec

say

said

said

mówić, powiedzieć

see

saw

seen

widzieć

sell

sold

sold

sprzedawać

send

sent

sent

posyłać, przesyłać

shine

shone

shone

świecić

shoot

shot

shot

strzelać

show

showed

shown

pokazywać

shut

shut

shut

zamykać

sing

sang

sung

śpiewać

sit

sat

sat

siedzieć

sleep

slept

slept

spać

smell

smelt

smelt

pachnieć, wonieć, wąchać, czuć(zapach)

speak

spoke

spoken

mówić

spend

spent

spent

spędzać; wydawać pieniądze

spoil

spoilt

spoilt

psuć

stand

stood

stood

stać

steal

stole

stolen

kraść

strike

struck

struck

uderzać; wybijać; strajkować

swim

swam

swum

pływać

take

took

taken

brać

teach

taught

taught

uczyć (kogoś)

tell

told

told

powiedzieć

think

thought

thought

myśleć; sądzić; uważać że

throw

threw

thrown

rzucać

understand

understood

understood

rozumieć

wake

woke

woken

budzić (się)

wear

wore

worn

nosić (ubranie)

win

won

won

wygrywać

work

worked

worked

pracować

write

wrote

written

pisać