Regulamin usprawiedliwiania

Regulamin usprawiedliwiania nieobecności uczniów

na obowiązkowych zajęciach szkolnych

w Szkole Podstawowej nr 13 w Raciborzu.

 

 

Podstawa prawna:

 

1        Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

2        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.).

 

 

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o:

1) uczniach – należy rozumieć uczniów Szkoły Podstawowej nr 13

 2)  rodzicach – należy rozumieć przez to rodziców lub opiekunów prawnych uczniów,

 3) wychowawcy – należy rozumieć przez to wychowawcę danego oddziału,

 4) dyrektorze – należy rozumieć przez to dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13.

 

 

 

§ 2

Tryb i warunki usprawiedliwiania nieobecności

 1. Nieobecność ucznia powstaje w sytuacji, gdy uczeń nie zgłosi się na lekcję lub zgłosi się na lekcję po 15 minutach od jej rozpoczęcia. Jeżeli uczeń zgłosi się na lekcję przed upływem 15 minut od jej rozpoczęcia, nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym  spóźnienie, które nie wymaga usprawiedliwiania.
 2. Usprawiedliwienia wymaga każda nieobecność ucznia na każdej godzinie obowiązkowych zajęć lekcyjnych.
 3. Osobą uprawnioną do usprawiedliwienia nieobecności uczniów danej klasy jest wychowawca tej klasy. Jeżeli wychowawca jest nieobecny, zadanie usprawiedliwiania przejmuje nauczyciel zastępujący go.
 4. Rodzice/prawni opiekunowie ucznia małoletniego dostarczają wniosek o usprawiedliwienie do wychowawcy klasy za pośrednictwem zeszytu korespondencji, z własnoręcznym podpisem.
 5. Na pierwszej stronie zeszytu korespondencji ucznia, znajdują się wzory podpisów jego rodziców/prawnych opiekunów.
 6. Każde usprawiedliwienie powinno zawierać opis przyczyny nieobecności ucznia w szkole.
 7. Przedłożenie usprawiedliwienia odbywa się w ciągu 7 dni nauki szkolnej od powrotu ucznia do szkoły po nieobecności
 1. Wychowawca w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach (np. wyjazd rodzica, pobyt w szpitalu) ma prawo przyjąć usprawiedliwienie po wyznaczonym terminie.
 2. Dopuszcza się następujące formy  usprawiedliwienia nieobecności:

a)      pisemna prośba rodzica/prawnego opiekuna wraz z uzasadnieniem i własnoręcznym podpisem,

b)      ustna prośba rodzica/prawnego opiekuna w bezpośredniej rozmowie z wychowawcą,

c)      zaświadczenie wystawione przez służby medyczne o niezdolności do uczestniczenia w zajęciach,

d)     zaświadczenie urzędowe, wystawione np. przez organ sądowniczy, instytucję publiczną, zaświadczające, że nieobecność ucznia wynikła z istotnych przyczyn lub nieprzewidywalnych zdarzeń.

 1. W sytuacji usprawiedliwienia budzącego wątpliwości wychowawca ma prawo wezwać rodziców/opiekunów na rozmowę wyjaśniającą. Wychowawca sporządza notatkę z takiej rozmowy, potwierdzoną własnoręcznym podpisem oraz podpisem rodzica/opiekuna prawnego.
 2. Uczniowie biorący udział w konkursach, zawodach, olimpiadach lub innych uroczystościach, do których zostali oddelegowani przez szkołę, są liczeni jako obecni na zajęciach. Odnotowuje się obecność ucznia w dzienniku z właściwą adnotacją ( konkurs, zawody itp.)
 3. Rodzic/prawny opiekun zobowiązany jest do poinformowania osobiście lub telefonicznie wychowawcy klasy o przyczynie nieobecności ucznia przekraczającej tydzień.
 4. W przypadku niepoinformowania szkoły przez rodzica/prawnego opiekuna o nieobecności ucznia w szkole trwającej powyżej 7 dni wychowawca zobowiązany jest do podjęcia działań mających na celu wyjaśnienie przyczyny tej nieobecności.
 5. Przyczyny nieobecności ucznia muszą być racjonalne i stanowić rzeczywiste uzasadnienie nieobecności, np. choroba, wypadek, nieprzewidziane sytuacje losowe, sprawy urzędowe niezależne od ucznia.
 6. Wychowawca może odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeśli uzna, że podane przez niego powody są niewystarczające do usprawiedliwienia.
 7. Wszystkie godziny nieuregulowane wyżej wymienionymi zasadami wychowawca uznaje za nieusprawiedliwione.
 8. Osoba usprawiedliwiająca nieobecności zobowiązana jest do przechowywania dokumentów, na podstawie których dokonano usprawiedliwienia, do dnia zakończenia roku szkolnego.
 9. W przypadkach nierozstrzygniętych niniejszą procedurą decyzję podejmuje dyrektor szkoły, w oparciu o statut szkoły i przepisy wyższego rzędu.

 

 

§ 3

Postanowienia końcowe

 1. Regulamin uchwalony został przez radę pedagogiczną dnia 12.11.2012 r .
 2. Modyfikacje regulaminu są możliwe na wniosek dyrektora lub członków rady pedagogicznej.