Zebrania z rodzicami- sale

ZEBRANIA Z RODZICAMI

6 września 2021 r.(poniedziałek)

KL. I – IV g. 16.30

KL. V - VIII g. 17.30

 

 

 

Kl. 1 a s. 11                      

Kl. 1 b s. 10

Kl. 1 c s. 13

 

Kl. 2 a s. 5

Kl. 2 b s. 12

Kl. 2 c s. 16

 

Kl. 3 a s. 15

Kl. 3 b s. 14

Kl. 3 c s. 4

 

Kl. 4 a s. 28

Kl. 4 b s. 32

Kl. 4 c s. 34

 

Kl. 5 a s. 15

Kl. 5 b s. 9

Kl. 5 c s. 31

 

Kl. 6 a s. 35

Kl. 6 b s. 30

 

Kl. 7 a s. 16

Kl. 7 b s. 22

Kl. 7 c s. 34

Kl. 7 d s. 33

Kl. 7e s. 23

 

Kl. 8 a s. 32

Kl. 8 b s. 29

Kl. 8 c s. 24