Procedury BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19

Zarządzenie nr 2/2021/2022
Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 13 w Raciborzu
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie : procedury  BHP w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 obowiązującej od  1 września 2021 r. oraz organizacji zajęć w szkole  .


Na podstawie  Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 20 marca 2021 r.  w sprawie  czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , zarządzam co następuje:

§1

Ustalam procedurę  BHP zgodną z wytycznymi MEiN, MZ i GIS dla klas I-VIII szkół podstawowych w trakcie pandemii koronawirusa COVID-19 obowiązującą od 1 września 2021 r. w Szkole Podstawowej nr 13  w Raciborzu, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

  §2

Zobowiązuję wszystkich pracowników Szkoły Podstawowej nr 13, rodziców i uczniów do zapoznania się z procedurą  i stosowania zawartych w niej postanowień.

§3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

                                                             Bogusława Małek – dyrektor szkoły.

 

Załącznik:

Procedury Organizacji zajęć dla klas I – VIII w Szkole Podstawowej nr 13 w Raciborzuod 1 września 2021 roku zgodnie z wytycznymi MEN, MZ, GIS