Terminy spotkań z rodzicami i Rady Rodziców

w roku szkolnym 2017/2018

Data zebrania

Proponowana tematyka

7 września godz.17.00

Sprawy klasowe.

Zapoznanie z planem pracy szkoły,  zasadami oceniania i wymaganiami edukacyjnymi.

Składki na  NW uczniów  . Wybory do Rad Klasowych i Rady Rodziców .

11 września godz. 17:00

Rada Rodziców : wybory, składki, organizacja roku szkolnego. Zaopiniowanie Programu Wychowawczo- profilaktycznego szkoły . Działania szkoły w I półroczu.

26 października godz.17.00

Rada Rodziców: zatwierdzenie Statutu Szkoły, sprawy bieżące

 6 listopada godz. 17.00

Sprawy klasowe, informacje o postępach uczniów. Imprezy klasowe: Mikołajki ,  wigilie , kiermasz świąteczny.

 18 grudnia  godz. 17.00

Informacja o przewidywanych  ocenach na półrocze , sprawy klasowe i wychowawcze.

 22 stycznia  godz. 17.00

Wyniki klasyfikacji śródrocznej

Sprawy bieżące

14 lutego  godz.17.00

Rada Rodziców: ewaluacja wewnętrzna, działania w II półroczu.

5 kwietnia godz. 17.00

Wyniki nauczania i zachowania, wycieczki klasowe. Sprawy bieżące.

21 maja godz. 16.00

Rada Rodziców : organizacja festynu, zakończenie roku.

21 maja godz. 17.00

Wyniki nauczania, przewidywane oceny końcowe z zajęć edukacyjnych i zachowania, festyn.

 

Godziny  i miejsce zebrań z rodzicami podadzą wychowawcy poprzez dziennik elektroniczny

 

                                                                                                           Bogusława Małek