Jesteś tu: » Strona startowa » Nauka bez tajemnic 2012_2013

Projekt "Nauka bez tajemnic" był realizowany w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych." Był to projekt realizowany przez Miasto Racibórz i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pozwolił wyrównać szanse edukacyjne uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć. Celami projektu były: wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, wyrównywania braków rozwojowych, niwelowania negatywnych zachowań, prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, prowadzenie doradztwa zawodowego. 

Prowadzący: Andrzej Lipiec

Liczba godzin do realizacji  w roku szkolnym 2012/2013 wynosiła  60.

Zajęcia odbywały się w cyklu dwugodzinnym raz w tygodniu w grupach tematycznych;

  • Gitara
  • Instrumenty klawiszowe
  • Śpiew
  • Nagłośnienie 

            W zajęciach uczestniczyli uczniowie wykazujący się pewnymi umiejętnościami w zakresie gry na instrumentach; gitara, instrumenty klawiszowe, śpiew.

Najwięcej uwagi poświęciłem na naukę gry na gitarze, gdzie realizowano tematykę związaną z opanowaniem podstaw gry na gitarze klasycznej tj. ćwiczeń palowych lewej i prawej ręki, poznanie podstawowych akordów durowych i molowych oraz akordów typu barre.

czytaj więcej

Prowadząca: Karolina Blicharczyk

W ramach projektu „Nauka bez tajemnic” od września 2012 r. do czerwca 2013 r. odbyło się 90 godzin zajęć rozwijających z języka angielskiego. W zajęciach wzięli udział uczniowie klas IV i V. Celem zajęć było podniesienie poziomu kompetencji językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania, utrwalenie poznanych oraz zaznajomienie się z nowymi zagadnieniami gramatycznymi, zwiększenie zasobu słownictwa oraz zapoznanie uczniów z tradycjami, kulturą i zwyczajami krajów anglojęzycznych, tj. Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi, Kanadą. Wszystkie założone cele zostały zrealizowane. Zajęcia oparte były na prezentacjach multimedialnych dotyczących krajów anglojęzycznych bądź tekstach źródłowych. Nierzadko uczniowie wypełniali przygotowane przez nauczyciela prowadzącego karty pracy, samodzielnie układali dialogi i prezentowali je na forum grupy, bądź brali udział w różnych grach językowych (np. Memory, Last Letter lub Kalambury). Kilkakrotnie uczniowie samodzielnie tworzyli krzyżówki lub mini projekty z użyciem nowopoznanych słówek. Uczestnicy zajęć głównie pracowali w parach lub grupach. Podczas zajęć nauczyciel korzystał z różnych pomocy dydaktycznych tj. tablica multimedialna, laptop, magnetofon CD, płyty z nagraniami, mapy. Frekwencja wyniosła 87%

Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
czytaj więcej

Prowadząca: Laura Kiersz

Zajęcia projektu "Nauka bez tajemnic" adresowane były do uczniów klas szóstych uzdolnionych językowo, którzy chcieli poszerzyć swoje kompetencje językowe i pogłębić wiedzę kulturową o krajach anglojęzycznych. 30 godzin zrealizowanych zajęć miało na celu:

·  doskonalenie i rozszerzanie sprawności i kompetencji językowych uczniów zdolnych we wszystkich

   aspektach: pisania, czytania, słuchania ze zrozumieniem, mówienia

·  poszerzanie wiedzy na temat kultury, tradycji i zwyczajów w krajach anglojęzycznych

·  wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy, poszukiwań i twórczych rozwiązań

·  motywowanie do dalszej nauki, zdobywania wiedzy i poszerzania własnych możliwości intelektualnych

·  rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur

· przygotowanie do konkursów i olimpiad z języka angielskiego.

 

Wszystkie cele zostały zrealizowane dzięki zaangażowaniu uczniów i wysokiej frekwencji na zajęciach (96%) oraz ciekawie prowadzonych lekcjach (wyniki ankiet uczniów i rodziców).


Zajęcia rozwijające z języka angielskiego
czytaj więcej

Prowadząca: Janina Kalwala

Program zajęć biblioterapeutycznych był realizowany w roku szkolnym 2012/13,odbyło się 60 spotkań po 60min. W programie brały  udział  cztery osoby, uczniowie  kl  IV i VI. Program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii przeznaczony jest do pracy z dziećmi w bibliotece szkolnej, świetlicy socjoterapeutycznej oraz na lekcjach. Zamieszczone treści są zgodne z programem wychowawczym szkoły oraz programem edukacji czytelniczej i medialnej.

W programie znalazła zastosowanie biblioterapia wychowawcza, której nadrzędnym celem jest wspieranie zdrowia psychicznego dziecka. Proces terapeutyczny odbywał się przede wszystkim dzięki wykorzystaniu literatury pięknej, tekstów terapeutycznych, adaptacji filmowych, nagrań dźwiękowych.

Zamierzenia programu i cele zostały osiągnięte uczestnicy poznali zachowania wywołujące agresję i złość, uświadomili sobie skutki agresywnych zachowań, potrafią wyrazić opinię o swych zachowaniach, poznali możliwości łagodzenia negatywnych napięć emocjonalnych, wykazywali chęci dążenia do zmian. Zajęcia pozwoliły ukształtować postawę wzmacniającą poczucie własnej wartości oraz integracji z grupą.

Zajęcia z biblioterapii
czytaj więcej
  • Zajęcia z zakresu wsparcia psychologiczno-pedagogicznego

Prowadząca: Dorota Jańska

Na zajęciach realizowano program wsparcia psychologiczno –pedagogicznego i rozwoju osobistego uczestników.

         Celem zajęć było stworzenie środowiska  wychowawczego umożliwiającego uczniom przeżywanie pozytywnych doświadczeń emocjonalno-społecznych i uczenia radzenia sobie  z problemami. W czasie zajęć realizowano terapię pedagogiczną, edukację profilaktyczną, komunikację interpersonalną, ćwiczenia relaksacyjne i terapię zajęciową.

         Uczniowie uczestniczyli ze 100% frekwencją na zajęciach. W ankietach podsumowujących zajęcia wszyscy uczniowie wskazali, że:

- zajęcia im się podobały,

- chętnie chodzili na zajęcia

- nauczyli się nowych rzeczy.

         Ponadto napisali, że mogli uczyć się wzajemnych relacji, odpowiedzialności.     O zajęciach pozytywnie wypowiadali się w anonimowej ankiecie rodzice. Wszyscy wskazali, że dziecko chętnie uczęszczało na zajęcia oraz iż zajęcia powinny być kontynuowane, gdyż wpłynęły na rozwój i kreatywność dzieci.

         Rodzice wskazali dodatkowo, że podobały im się tematy zajęć, zabawy i  sposób prowadzenia. Negatywów nie wskazano.

Prowadząca: Joanna Rzepiel

Program zajęć arteterapeutycznych  „Spójrz w siebie”  był realizowany  w roku szkolnym 2012/2013. Odbyło się 60 spotkań,  po 60 min.        W programie brało udział  dziewięcioro uczniów z  klas  IV.  Frekwencja uczniów na zajęciach wyniosła  94%.

         Celem zajęć było między innymi pobudzenie wszechstronnego rozwoju uczniów,  rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień artystycznych, wyzwalanie gotowości do werbalizacji własnych spostrzeżeń, rozwijanie sprawności manualnej, podnoszenie poziomu samoakceptacji oraz samoświadomości. Uczniowie uczyli się, jak można rozładowywać negatywne napięcia i emocje poprzez kontakt ze sztuką.

         Powyższe cele zostały zrealizowane. Uczniowie rozwinęli swoją wrażliwość estetyczną, posiadają lepszą sprawność manualną oraz większy zakres możliwości komunikacyjnych a swoje myśli i emocje potrafią  wyrażać  w sposób społecznie akceptowany. Ponadto zwiększył się poziom ich samoświadomości. Uczniowie efektywnie potrafią pracować w grupie oraz podejmować samodzielne decyzje i odpowiadać za nie.

        

Zajęcia arteterapeutyczne
czytaj więcej

Prowadząca: Katarzyna Jasion

Zajęcia z grafiki  komputerowej ICT  odbywały się we wtorki od godz. 14.40 do godz. 15.25.   Na spotkania uczęszczało 3 uczniów z klasy VI - grupa I, oraz we czwartki od godz. 14.40 do godz. 15.25  - 3 uczniów z klasy V - grupa II.

Miejscem prowadzonych zajęć była szkolna pracownia informatyczna.

Podstawowym założeniem programu było uświadomienie uczniom, że za pomocą komputera można tworzyć ciekawe ilustracje, rysunki, projekty, plakaty, loga, że tworzenie grafiki komputerowej może być niezłą zabawą, a w przyszłości narzędziem pracy.

Zajęcia z grafiki komputerowej
czytaj więcej
| Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 |

Przeczytaj także

Poleć nasNapisz do nas

Opracowanie: szkolnastrona.pl