Statut

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. STANISŁAWA STASZICA W RACIBORZU

 

Statut Szkoły Podstawowej Nr 13 został opracowany na podstawie następujących aktów prawnych:

  1. Ustawa  o systemie oświaty z dnia 7 września  r.  (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.2572 ze zm.)
  2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 35, poz. 222).
  3. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. poz. 843 ).
  4. Rozporządzenie MEN z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół ( Dz. U. z 2015 r. poz. 1214).
  5. Rozporządzenie MEN z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach ( Dz. U. z 1992 r. nr 36, poz. 155 ze zm.).
  6. Rozporządzenie MEN i S z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego( Dz. U. z 2002 r. nr 46, poz.432 ze zm.).  
  7. Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych szkołach ( Dz. U. z 2003r. nr 6,poz.69 ze zm.) 
  8. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach , szkołach i placówkach ( Dz. U. poz. 532) 
  9. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkól (Dz. U. z 30 sierpnia 2012 r. poz.977, ze zm.).