Nauka bez tajemnic 2012_2013

Projekt "Nauka bez tajemnic" był realizowany w ramach działania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty i poddziałania 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych." Był to projekt realizowany przez Miasto Racibórz i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pozwolił wyrównać szanse edukacyjne uczniów poprzez zorganizowanie dodatkowych zajęć. Celami projektu były: wyrównywanie szans edukacyjnych w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych, wyrównywania braków rozwojowych, niwelowania negatywnych zachowań, prowadzenie zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, prowadzenie doradztwa zawodowego. 

Artykuły